پروژه ی چشمک زن با FPGA

پروژه ی چشمک زن با FPGA

چشمک زن راحتترین و سرراست ترین برنامه برای شروع با هرچیزی هستش! درسته که این پروژه سادست ولی نظر من بیشتر روی پیاده سازی طرح روی FPGA هستش و گامهایی که باید برداشته بشه براش! خب مثل همیشه یه پروژه